Загальна довідка

Дніпропетровський гуманітарний університет

Дніпровський гуманітарний університет (до 2017 року – Дніпропетровський гуманітарний університет) – акредитований Акредитаційною комісією України і має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо підготовки фахівців зі спеціальностей «Психологія», «Право» («Правознавство»), «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» на першому (бакалаврському) рівні, другому (магістерському) рівні та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

Дніпровський гуманітарний університет знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпро, вул. Орловська, 1 Б.

Історія закладу вищої освіти бере свій початок з 2003 року. У цей рік на підставі рішення загальних зборів засновників від 26 травня 2003 року про створення закладу освіти було проведено реєстрацію Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 09 червня 2003 року. У червні 2003 року університет отримав ліцензію Міністерства освіти і науки про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти.

Новий заклад вищої освіти став дітищем передусім колективу однодумців, не відсторонених осіб, обізнаних з потребами сучасного українського суспільства. Дніпропетровський гуманітарний університет був створений з метою підготовки фахівців з вищою юридичною і психологічною освітою, а в подальшому й освітою у галузі туристичного бізнесу для підприємств, організацій і установ регіону.

На першому етапі свого становлення (з 2003-2004 навчального року по 2010-2011 навчальний рік) університет розміщувався на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, так як більшу половину кадрового потенціалу при підготовці фахівців за спеціальністю «Правознавство» складали провідні науково-педагогічні працівники зазначеного закладу вищої освіти. Перші роки існування університету не були легкими, але ефективними управлінськими рішеннями та вмілими діями керівництва було облаштовано надану Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ матеріальну базу, на належному рівні організовано освітній процес, налагоджено побут працівників і студентів.

Навчальні аудиторії нового корпусу університету

Навчальні аудиторії нового корпусу університету

З відкриттям напряму підготовки «Психологія», а згодом і «Туризм», кількість студентів, які здобували вищу освіту в університеті, значно збільшилась і наявна матеріально-технічна база вже не могла задовольнити потреби у забезпеченні навчальними аудиторіями. Тому засновниками та керівництвом університету було прийнято рішення про розміщення університету на власній базі. І вже 2011-2012 навчальний рік для студентів університету розпочався у новому навчальному корпусі. З цього моменту бере відлік другий етап розвитку університету, що характеризується автономністю, формуванням власної стратегії розвитку навчальної та наукової діяльності й організаційного механізму, що забезпечує злагоджену роботу всіх структурних підрозділів університету.

Ректор університету з 2013 по 2018 рр. Негодченко О.В., доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Ректор університету з 2013 по 2018 рр. Негодченко О.В., доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Першим ректором університету став Хряпінський Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, який очолював навчальний заклад з 2003 року по 2004 рік.

Майже десять років, з 2004 по 2013 рік, університет на посаді ректора працював Мінка Павло Якович, кандидат юридичних наук, доцент, Відмінник освіти України.

З грудня 2013 року по листопад 2018 року університет очолював Негодченко Олександр Володимирович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Блискучий організатор освітньої галузі та висококваліфікований керівник, наставник науково-педагогічних кадрів, відомий вітчизняний вчений у галузі права, життя якого, на жаль, трагічно обірвалося у 2018 році.

З 12 лютого 2019 року Дніпровський гуманітарний університет очолює Кисельов Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент.

Ректор університету Кисельов О.О., кандидат юридичних наук, доцент

Ректор університету Кисельов О.О., кандидат юридичних наук, доцент

Загальна кількість здобувачів вищої освіти складає понад 1450 осіб. На кафедрах університету працюють понад 70 науково-педагогічних працівників.

Сукупний ліцензований обсяг прийому – 695 осіб.

Університет має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення належних умови реалізації освітнього процесу, побуту і відпочинку студентів. До їх послуг новий чотирьохповерховий навчальний корпус, збудований у 2011 році за новітніми технологіями, що має сучасний зовнішній та внутрішній дизайн інтер’єру, в якому містяться конференційна та актова зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивна та тренажерна зали, комп’ютерні класи з сучасним обладнанням та вільним доступом до мережі Інтернет, буфет-їдальня тощо. Загальна площа матеріально-технічної бази університету складає 12376,8 м2.

Освітній процес в університеті забезпечують 17 докторів наук, професорів та 36 кандидатів наук, доцентів. Питома вага фахівців з науковими ступенями і вченими званнями серед науково-педагогічних працівників становить понад 75 %.

Висока професійна майстерність викладачів дозволяє вести підготовку висококваліфікованих фахівців – майбутніх юристів, психологів, менеджерів туристичних підприємств і фахівців з готельної та ресторанної справи – на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкурентоздатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою успішного працевлаштування по завершенню навчання в університеті на підприємствах як державного, так і приватного сектора економіки.

Святкування 10-річчя Дніпропетровського гуманітарного університету, 2013 рік

Святкування 10-річчя Дніпровського гуманітарного університету, 2013 рік

Сьогодні в університеті функціонують юридичний факультет, факультет психології та факультет туризму та готельно-ресторанної справи, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «Право» («Правознавство»), «Психологія», «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа».

Освітній процес забезпечують дев’ять кафедр, з яких три підпорядковані юридичному факультету:
– загальноправових дисциплін,
– цивільно-правових дисциплін,
– кримінально-правових дисциплін,
три – факультету психології:
– загальної психології,
– педагогічної психології,
– соціально-гуманітарних дисциплін,
та три – факультету туризму та готельно-ресторанної справи:
– економіки та менеджменту туристичної діяльності,
– готельно-ресторанного бізнесу,
– мовної підготовки.

Кафедри університету є основною ланкою забезпечення освітнього процесу за всіма напрямами, оскільки саме ці структурні підрозділи безпосередньо розробляють науково-методичні матеріали та забезпечують їх втілення в життя. Науковці кафедр проводять дослідження з правових, історичних, психологічних і соціально-економічних проблем становлення та розвитку країни в ринкових умовах господарювання.

Так, науково-педагогічними працівниками університету підготовлено і видано друком більше 400 наукових, навчально-методичних праць, серед яких підручники, навчальні посібники, монографії, практичні посібники в тому числі 21 із грифом МОН України.

Фахове видання - журнал «Право і суспільство»

Фахове видання – журнал «Право і суспільство»

У 2004 році Університет разом з Національною академією внутрішніх справ та Всеукраїнським фондом юридичної науки ім. академіка В.В. Сташиса, став співзасновником загальнодержавного наукового відання, – журналу «Право і суспільство», який включено до переліку фахових видань ВАК України з юридичних наук. У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних вчених, здійснюється популяризація наукових досліджень з юридичних наук.

У 2015 році журнал «Право і суспільство» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

У 2010 році Університет разом з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України став співзасновником наукових видань – збірника наукових праць «Актуальні проблеми сучасної психології» та збірника наукових праць «Магістерські студії», в яких науково-педагогічні працівники та студенти факультету психології та туризму публікують наукові статті з теоретичних та практичних питань та перспектив сучасної психології.

Діяльність університету сприяє налагодженню партнерства з вітчизняними закладами вищої освіти гуманітарного напряму і міжнародної науково-методичної співпраці з університетами, науковими та громадськими організаціями США, Німеччини, Франції, Польщі, Туреччини, Литви, Білорусії та інших країн. Зокрема на базі університету реалізуються спільні навчально-наукові програми з Академією туризму в Анталії (Туреччина), Гуманітарно-економічною академією у Лодзі (Польща), Вищою школою підприємництва та адміністрації в місті Люблін (Польща), Варшавською вищою гуманітарною школою імені Болеслава Пруса (Польща), Вищою школою міжнародних відносин та американістики (Польща), Вищою школою комунікації, політології та міжнародних стосунків в місті Варшава (Польща), Університетом Миколаса Ромеріса (Литва) та Міжнародною академією інформаційних технологій (Білорусь).

На сучасному етапі відбувається створення конкурентоспроможних освітніх програм для входження у зовнішній соціально-освітній простір, розвиток спільної наукової діяльності, організація та проведення міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів, розширення договірних зв’язків з університетами Європи, активізація академічної мобільності студентів університету, розширення їх навчання, стажування, навчальних практик у закордонних університетах.

Студенти університету проходять практику в компанії „Tez Tour” (м. Анталія, Туреччина)

Студенти університету проходять практику в компанії „Tez Tour” (м. Анталія, Туреччина)

Впроваджуються такі пріоритетні напрями діяльності університету як: міжнародний студентський і академічний обмін з вишами-партнерами; підготовка науково-педагогічних працівників університету, здатних викладати навчальні дисципліни англійською мовою; залучення іноземних фахівців до роботи в університеті та участь провідних викладачів і науковців у освітній і науковій діяльності закордонних університетів, наукових установ; кооперація з іншими закладами вищої освіти для розробки спільних міжнародних проектів; подання заявок на гранти.

Запроваджена практика створення міжвузівських творчих колективів учених та викладачів, які за результатами досліджень готують кандидатські і докторські дисертації, монографії, підручники, навчальні посібники, методичні розробки щодо забезпечення освітьного процесу.

Викладачі та науковці університету приймають участь у роботі експертних комісій, експертних груп та спеціалізованих вчених рад.

Студенти університету беруть активну участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах, семінарах, конкурсах, олімпіадах.

З'їзд юридичних клінік вищих навчальних закладів України

З’їзд юридичних клінік закладів вищої освіти України

На юридичному факультеті створено Центр юридичної практики, метою якого є забезпечення організації юридичної практики студентів. Безпосередньо діяльність центру зорієнтована на відпрацювання моделі фахівця-юриста. Здійснюють діяльність «Дискусійний юридичний клуб» студентів, студентський гурток «Адвокатура України», при кожній кафедрі юридичного факультету функціонують наукові гуртки. При факультеті створено тренінгову базу для юристів вузькоспеціалізованого напряму роботи в окремих галузях права.  Проводяться відповідні тренінги як в режимі он-лайн, так і в режимі реального часу. Створено бізнес-лабораторії для розробки та впровадження ідей студентів юридичного та консалтингового спрямування.

У 2014 році Дніпровський гуманітарний університет вступив до Асоціації юридичних клінік України, що дало змогу студентам та викладачам-кураторам юридичної клініки університету отримувати найновішу інформацію про правове регулювання, технології та методики юридичної клінічної освіти, практики та консультування, брати участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах робіт, а також у тренінгах та тематичних школах учасників Асоціації юридичних клінік України.

Команди юридичних факультетів м. Дніпро - учасники традиційних змагань «Брейн-ринг з права» на базі Дніпропетровського гуманітарного університету

Команди юридичних факультетів м. Дніпро – учасники традиційних змагань «Брейн-ринг з права» на базі Дніпропетровського гуманітарного університету”

На факультеті психології створено «Психологічний центр», основною метою діяльності якого є проведення психологічних тренінгів, гуртків та консультацій для студентів, майстер-класів з підготовки фахівців-психологів, круглих столів з актуальних проблем психології тощо. Психологічний центр ДГУ плідно співпрацює з Центром формування та розвитку особистості м. Дніпро в межах договору про сумісну діяльність за такими напрямками: організація навчально-виробничої практики для студентів; робота гуртків; вдосконалення навчально-методичних програм; проведення конференцій, семінарів, тренінгів. Результатом сумісної діяльності є науково-обґрунтована програма творчого розвитку дітей 1-13 років «Світлячок», за якою працюють 6 дитячих центрів нашого міста.

На факультеті туризму та готельно-ресторанної справи при кафедрі економіки та менеджменту туристичної діяльності створено навчально-виробничу туристичну фірму «ДГУ-Тур», метою якого є забезпечення організації проходження практики студентів з метою здобуття необхідних навичок фахівця в сфері туризму. Функціонує «Дискусійний туристичний клуб» студентів, основною метою діяльності якого є проведення брей-рингів між командами закладів вищої освіти з підготовки фахівців туризму, круглих столів з актуальних питань функціонування туристичної галузі тощо.

Виступ танцювального колективу університету

Виступ танцювального колективу університету

Дозвілля студентів забезпечено можливістю творчо самореалізовуватися у галузі науки, спорту та художньої самодіяльності через наявні в університеті науково-практичні гуртки та спортивні секції.

Яскравим прикладом у спортивних досягненнях студентства університету є перемога Давида Хорави, яку він здобув у перший день Параолімпійських ігор-2012 у Лондоні та виборов першу Золоту медаль в чоловічому дзюдо в категорії до 66 кг.

Сформована структура університету, його матеріально-технічна база, потужний кадровий потенціал науково-педагогічних працівників з року в рік дозволяють випускати висококваліфікованих фахівців – бакалаврів, спеціалістів і магістрів у галузі психології, права та туризму, добре підготовлених до професійної діяльності.

Давид Хорава – олімпійський чемпіон Параолімпійських ігор

Давид Хорава – олімпійський чемпіон Параолімпійських ігор


За 15 років своєї освітньої та наукової діяльності університет став осередком гуманітарної освіти регіону та підготував понад три тисячі фахівців, здатних забезпечити вирішення актуальних проблем сьогодення у правовій, гуманітарній і соціально-економічній сферах життя суспільства, застосовуючи на практиці здобуті знання.

Особливістю у діяльності Дніпровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що до кожного студента в університеті ставляться як до гідної особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання, що позитивно впливає на формування його професійної мотивації та успішне входження у студентське середовище. З 2016 року в університеті запроваджено систему соціальноорієнтованих пільг та знижок в оплаті за навчання як для категорій випускників закладів освіти, що мають високі успіхи у навчанні, так і для соціально незахищених категорій населення. Розмір зазначених соціальних пільг абітурієнтам становить від 25 до 100%.

Таким чином, на протязі 15-річної діяльності Дніпровського гуманітарного університету закладено ґрунтовний фундамент, створено основу науково-педагогічного потенціалу сучасного закладу вищої освіти, і очевидно, що позитивні традиції цього процесу мають бути продовжені та розвинені. І, не дивлячись на свій молодий вік, університет впевнено крокує в майбутнє, як перспективний провідний учасник освітнього процесу та наукової сфери.

Дніпропетровський гуманітарний університет


Кількість переглядів: 14126

Коментарі закриті.