Кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності

 

Туризм є потенційно інвестиційно привабливим видом економічної діяльності, найважливішим каталізатором економічного зростання, експорту та створення робочих місць, одним з основних компонентів соціально-економічного розвитку країни. Ця сфера господарської діяльності  впливає на економічний розвиток не лише на національному рівні, а й зумовлює зміни в розвитку певного регіону (області) країни, видозмінюючи його інфраструктуру, споживчий ринок, інші галузі підприємницької діяльності. Більше того, сучасний туризм, а, отже, і процес його організації (туристична діяльність) – це один із важливих аспектів нової філософії бізнесу нинішнього інформаційного суспільства, який в умовах змін підприємницького середовища відкриває нові можливості вирішення проблем забезпечення макроекономічної стабільності.

З урахуванням соціально-економічного внеску туризму у розвиток як регіонів, так і країни в цілому, виникає необхідність у формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі та розробці нових туристично-рекреаційних продуктів Дніпропетровського регіону. Саме висококваліфікований фахівець може в повній мірі визначити обґрунтовані науково-методичні підходи щодо сталого розвитку туристичної галузі і формування ефективної туристичної політики в регіоні та якісно  здійснити їх впровадження. Враховуючи тенденції розвитку економічних відносин на туристичному ринку та гостру потребу у фахівцях з туристичного обслуговування на ринку праці, Дніпропетровський гуманітарний університет одним з перших у регіоні ініціював відкриття нової спеціальності з підготовки фахівців-професіоналів у сфері туризму.

 

Історія кафедри. У червні 2010 року після отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» (серія АГ № 582881 від 24.06.2010 р.) у відповідності до наказу ректора №54-КЗ від 05.07.2010 р. «Про реорганізацію факультету «Психологія» було створено новий структурний підрозділ – факультет психології та туризму.

Кафедра туризму утворена в 2010 році у відповідності до наказу ректора від 18.08.2010 року № 59-КЗ. Вона була першою серед подібних кафедр у вищих навчальних закладах Дніпропетровської області, яка здійснювала підготовку фахівців-менеджерів туристичного бізнесу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки «Туризм». У травні 2013 року згідно наказу ректора від 22.05.2013 року № 14-02 КЗ. назву кафедри було змінено на кафедру економіки та менеджменту туристичної діяльності, що найбільш точно відображає напрями її діяльності.

Кафедра є випусковою у підготовці здобувачів освітнього степеня «бакалавр» та «магістр» за напрямом та спеціальністю «Туризм».

Першим завідувачем кафедри (2010-2013 рр.) був кандидат історичних наук, доцент Ярошкевич Олег Миколайович. Протягом наступних років кафедру очолювали кандидат економічних наук Намлієв Євген Володимирович (2013-2014 рр.), кандидат економічних наук Чередніченко Олексій Миколайович (2014-2015 рр.), доктор економічних наук, доцент Білозубенко Володимир Станіславович (2015 р.), кандидат економічних наук, доцент Джинджоян Володимир Вергарович (2015-2017 рр.), доктор економічних наук, старший науковий співробітник Коміренко Василь Іванович (2017-2018 рр.).

З 2018 року по теперішній час керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук, доцент Джинджоян Володимир Вергарович.

На кафедрі в різні роки працювали доктор економічних наук, професор Глазирін В.П., доктор історичних наук, професор Заруба В.М., кандидати географічних наук, доценти Дук Н.М., Суматохіна І.М., Горб К.М., кандидати економічних наук, доценти Клочко Г.А., Фомічова В.Г., Кобець О.Г., Циганок О.Є., кандидати економічних наук Намлієв Є.В., Ступко А.В., Чередніченко О.М., Чорна О.О., Юдіна О.І., кандидат педагогічних наук Сізов В.В., кандидати історичних наук, доценти Каюк Д.Г., Гриженко Л.В., кандидат політичних наук, доцент Шуляк С.В., кандидат психологічних наук, доцент Крупський О.П., кандидат наук з державного управління Приходько О.М., викладачі Колеснічєнко В.В., Заіка А.М.

 
Науково-педагоічні працівники кафедри. Науково-методичний рівень викладання на кафедрі забезпечується високою кваліфікацією її викладачів. Колектив кафедри оптимальний за професійним і віковим складом. Сьогодні навчально-методичну та науково-дослідну роботу на кафедрі здійснюють 3 доктори наук, професори, 6 кандидатів наук, 2 старших викладача. Джинджоян
 

Завідувач кафедри
Джинджоян Володимир Вергарович
кандидат економічних наук, доцент

З 1986 по 1996 рр. працював у сфері надання транспортних послуг. У 2001 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами» й отримав кваліфікацію «економіст». На протязі багатьох років займав посаду заступника декана з навчальної роботи.
У 2015 році в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» за темою «Концептуалізація системи управління підприємством на основі послуг інформатизації». У тому ж році отримав ступень доктора філософії. У 2018 році присуджено вчене звання доцента.

Більше інформації

Викладає дисципліни: Маркетинг в туризмі, Менеджмент в туризмі, Туристичні ресурси, Виробнича практика, Переддипломна практика.
Основні публікації: посібник «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2006), навчальний посібник з грифом МОНУ «Розміщення продуктивних сил» (2006), навчальний посібник з грифом МОНУ «Размещение продуктивных сил» (2009), навчальний посібник з грифом МОНУ «Маркетинг» (2009), монографія «Науково-методичні основи управління розвитком виробництва у національній економіці» (2010), навчальний посібник з грифом МОНУ «Регіональна економіка» (2011). Загальний список наукових та навчально-методичних праць налічує понад 120 найменувань.
Неодноразово походив підвищення кваліфікації й стажування за програмами підготовки фахівців міжнародним стандартам обліку, аудиту та новітніх інформаційних технологій. Володіє англійською та польською мовами.

 Сардак
 

Професор кафедри за сумісництвом
Сардак Сергій Едуардович
доктор економічних наук, доцент

У 1998 р. закінчив Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» (інженер-хімік-технолог), а у 2001 р. – Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» (спеціаліст з економіки і підприємництва).
У 2014 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» на тему «Глобальна регуляторна система розвитку людських ресурсів» в Київському національному економічному університеті. Доцент кафедри економіки та управління національним господарством. Має великий практичний досвід управлінської роботи у сфері маркетингу.

Більше інформації

Викладає дисципліни: Методологія та організація наукових досліджень, Основи наукових досліджень, Демографія, Основи демографії, Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу.
Основні публікації: навчальний посібник з грифом МОНУ «Міжнародна міграція» (2007), навчальний посібник з грифом МОНУ «Маркетинг» (2009), монографія «Науково-методичні основи управління розвитком виробництва у національній економіці» (2010), навчальний посібник з грифом МОНУ «Регіональна економіка» (2011), Управлінсько-регуляторні аспекти розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації (2012). Загальний список наукових та навчально-методичних праць налічує понад 200 найменувань. Володіє англійською, німецькою та польською мовами.

 Гессен
 

Доцент кафедри
Гессен Анатолій Євгенович
кандидат економічних наук

У 2002 р. закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (менеджмер).
У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» в спеціалізованій вченій раді Національного університету водного господарства та природокористування за темою «Формування соціальних програм підприємств на основі оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності».

Більше інформації

Викладає дисципліни: Корпоративне управління, Управління бізнесом, Основи менеджменту, Страхова справа, Основи туризмознавства.

 
 
 
 
 Стоян
 

Доцент кафедри
Стоян Катерина Сергіївна
кандидат економічних наук

У 2007 р. закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (менеджер-економіст), у 2009 р. – Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Державна служба» (спеціаліст з державної служби).
У 2010-2013 рр. навчалась в аспірантурі Дніпропетровського національного університету (економіка та управління підприємствами). Кандидатську дисертацію захистила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму» в 2014 р. У тому ж році отримала ступень доктора філософії.

Більше інформації

Викладає дисципліни: Управління якістю туристичних послуг, Міжнародний туризм, Екскурсологія, Туризмологія. Основні публікації: Соціально-економічні проблеми розвитку національної економіки України (2011), Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі (2014), Інноваційний розвиток галузі міжнародного туризму: Удосконалення механізму інноваційного розвитку суб’єктів національної економіки (2013), Сучасні технології в управлінні підприємствами туристичної галузі: Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах (2014). Вільно володіє англійською мовою.

 

Навчальна робота. Кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності забезпечує викладання дисциплін для всіх напрямів і спеціальностей університету. Велика увага на кафедрі приділяється впровадженню новітніх та інтерактивних форм і методів навчання.

Науково-педагогічні працівники кафедри на високому професійному рівні проводять навчання в межах соціально-економічного блоку дисциплін: Основи бухгалтерського обліку та аудиту, Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств, Демографія, Основи демографії, Основи наукових досліджень, Методика і організація наукових досліджень, Методологія та організація наукових досліджень, Страхова справа, Економічна теорія, Вища та прикладна математика, Статистика, Математична статистика, економіка міжнародного туризму; забезпечують викладання дисциплін управлінського профілю: Основи менеджменту та маркетингу, Основи менеджменту, Менеджмент, Стратегічний менеджмент, Основи маркетингу, Маркетинг, Стратегічний маркетинг, Корпоративне управління, Основи підприємницької діяльності, Етика бізнесу, Діловий етикет і протокол; безпосередньо викладають навчальні курси за спеціальністю «Туризм»: Маркетинг в туризмі, Менеджмент в туризмі, Діяльність туристської самодіяльної організації, Аналіз діяльності підприємств туризму, Організація послуг харчування, Організація туризму, Організація ділового туризму і виставкової діяльності, Основи музеєзнавства та екскурсознавства, Технологія готельної справи, Організація готельного господарства, Технологія ресторанної справи, Організація ресторанного господарства, Технологія туристської діяльності, Рекреаційні комплекси, Рекреаційні комплекси світу, Рекреологія, Організація анімаційних послуг в туризмі, Організація масових заходів, Стандартизація і сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності, Історія туризму, Організація екскурсійних послуг, Організація транспортних послуг, Правове регулювання туристичної діяльності, Реклама та PR в туризмі, Організація рекреаційних послуг, Географія туризму, Туристичне країнознавство, Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу, Спортивний туризм, Діловодство туристської діяльності, Основи міжнародного туризму, Економіка і менеджмент міжнародного туризму, Агро-зелений туризм, Екскурсологія, Туризмологія, Безпека туризму, Економіка туризму, Інноваційні технології в туризмі, Логістика в туризмі, Міжнародний туризм, Управління якістю туристичних послуг, Управління проектами в туризмі, Державне та регіональне управління туризмом, Програмний туроперейтинг, Курортна справа, Управління розвитком туризму.

На кафедрі активно ведеться робота з оптимізації навчального процесу, що забезпечує ефективне вирішення організаційно-методичних, науково-дослідних та інформаційно-аналітичних задач з підготовки фахівців туристичного бізнесу.

Особлива увага керівництва кафедри приділяється опануванню теоретичних навичок на практичному рівні під час проходження студентами навчальних, виробничих та переддипломних практик. Унікальні договірні відносини університету з провідними туристичними агенціями дають змогу студентам спеціальності «Туризм» проходити практику і стажування у всесвітньо відомих центрах туризму, проводити екскурсії та тематичне супроводження широкому колу зацікавлених осіб.

 

Наукова робота. В рамках кафедральної теми дослідження «Проблеми та перспективи розвитку туристичного бізнесу в сучасних умовах господарювання» колективом кафедри здійснюються розробки, спрямовані на створення і вдосконалення сучасних та новітніх форм і видів туристичних послуг, методологічного супроводження при впровадженні інформаційних технологій у діяльність всіх господарських суб’єктів, пов’язаних з туристичною індустрією. Результати розробок вчених кафедри постійно публікуються у фахових виданнях України, зарубіжних та науково-метричних виданнях й знаходять своє відображення у відгуках відомих вчених та провідних фахівцях-практиках.

Науково-педагогічними працівниками кафедри: видано понад 20 підручників і навчальних посібників, утому числі з грифом МОНУ; опубліковано 15 монографій; у різноманітних виданнях надруковано понад 100 статей. Апробація результатів досліджень має широку географію участі в конференціях, симпозіумах, семінарах й круглих столах від внутрішньо університетського до міжнародного рівнях у вигляді доповідей і тез доповідей.

Власна наукова робота викладацького складу кафедри невіддільна від студентської наукової діяльності. Студенти спеціальності «Туризм» постійно беруть участь в науковому житті країни. Під керівництвом фахівців кафедри підготовлено декілька фіналістів студентських наукових олімпіад, опубліковано майже 100 статей і доповідей наукових досліджень у сфері туризму.

 

Колектив кафедри, 2014 рік

Професор кафедри Заруба В.М., доцент Намлієв Є.В. та ст.викладача Мінакова К.В.Науково-педагогічні працівники кафедри не лише забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки (спеціальністю) «Туризм», але й вносять вагомий вклад у навчання студентів спеціальностей «Правознавство» та «Психологія», надаючи знання з економічних дисциплін. На юридичному факультеті та факультеті психології та туризму науково-педагогічними працівниками кафедри викладаються дисципліни, що забезпечують засвоєння економічних знань та практичного їх застосування у майбутній діяльності фахівцями у галузі права та психології: економічна теорія, основи бухгалтерського обліку і аудиту, основи маркетингу, основи менеджменту, основи підприємницької діяльності.Студенти отримують консультацію у викладача Намлієвої Ю.І.

Ефективній реалізації навчального процесу кафедри сприяє матеріально-технічне забезпечення: приміщення кафедри, викладацька, навчально-методична лабораторія, лекційні аудиторії, оснащені сучасним мультимедійним обладнанням.

Практичні вміння студентів використовувати сучасні інформаційні технології в галузі туризму забезпечують комп’ютерні класи з доступом до глобальної мережі Інтернет та програмний комплекс «Оверія-Туризм», після навчання та засвоєння якого студенти отримують відповідний сертифікат.

З метою підвищення якості підготовки фахівців науково-педагогічні працівники кафедри проводять цілеспрямовану навчально-методичну роботу. Впроваджуються інноваційні форми навчання із застосуванням інформаційних технологій, використанням структурно-логічних схем. Заняття проводяться з використанням виробничих проблемних ситуацій тощо. Систематично оновлюється дидактичний матеріал лекційних курсів, здійснюється постійне збагачення їх сучасним матеріалом у відповідності до вимог ринку туристичних послуг та змінам у правовій сфері регулювання організаційно-господарської діяльності підприємств галузі туризму.

Навчально-методична робота та інформаційне забезпечення на кафедрі економіки та менеджменту туристичної діяльності ведеться за наступними напрямами: підготовка наукових статей для публікації у фахових виданнях; написання монографій; навчальних посібників; методичних вказівок, конспектів лекцій; використання інформації з бази нормативно-правових і законодавчих актів, що регулюють діяльність туристичних підприємств, відеофільмів.

Колектив кафедри приділяє значну увагу підготовці навчально-методичної літератури. Кафедрою підготовлено та видано оновлені методичні комплекси з усіх навчальних дисциплін та спецкурсів, тестові завдання для поточного модульного та підсумкового контролю знань, наскрізні та робочі програми практики, а також методичні рекомендації до написання курсових робіт.

Предметом особливої уваги членів кафедри є посилення наукової складової викладання, що знаходить свій прояв у поглибленні теоретичного рівня лекцій, планів семінарських і практичних занять.

Наукова діяльність кафедри зосереджена на виконанні науково-дослідної теми «Проблеми та перспективи розвитку туристичного бізнесу в сучасних умовах господарювання». Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, публікують статті у провідних журналах України: «Економіка України», «Ефективна економіка», «Економіка. Фінанси. Право», «Право і суспільство».

Проведення Міжнародної конференціїПри кафедрі функціонує Туристична студія, в рамках якої проходять регулярні наукові семінари, тематичні засідання та круглі столи, заслуховуються доповіді кращих студентів на теми актуальних проблем економіки та менеджменту туристичної діяльності, здійснюється підготовка студентів до участі у всеукраїнських наукових конференціях і олімпіадах. Неодноразово кафедра виступала організатором Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій з екскурсознавства та краєзнавства, соціально-економічних проблем розвитку туризму, правового забезпечення туристичної діяльності.
Так, 29 березня 2012 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Дніпропетровщина туристична», організаторами якої виступили Дніпропетровський гуманітарний університет та Інститут суспільних досліджень. Було проведено засідання круглого столу за участю студентів напряму підготовки «Туризм», науково-педагогічних працівників кафедри та фахівців профільних підприємств й організацій: 11 травня 2012 року за темою «Проблеми соціально-економічного становлення та розвитку галузі туризму і шляхи їх розв’язання» та 22 жовтня 2013 року – «Особливості страхування в туризмі». 29 жовтня 2013 року проходив семінар-практикум «Професіоналізм у сфері економіки і туризму» організований кафедрою для студентів за участю її викладачів, керівників і менеджерів туристичних підприємств.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки із вченими провідних ВНЗ України, серед яких Національний університет водного господарства та природокористування, Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, Харківський національний університет ім. Каразіна, Київський університет туризму, економіки і права. Також встановлюються партнерські стосунки із зарубіжними навчальними закладами щодо співробітництва у сфері навчання та наукових досліджень, а саме з Польськими вищими закладами освіти та Міжнародною академією туризму в Анталії.

Студенти на практиці у Tez TourВелике значення при підготовці фахівців туристичної галузі має поєднання теорії і практики. Кафедра організовує навчальну та виробничу види практик, стажування студентів, в тому числі і за кордоном, та за їх бажанням працевлаштовує на підприємствах туристичної індустрії (туристично-рекреаційні комплекси, провідні туроператори та турагенції), з якими укладено договори про співробітництво. На рівні регіону базами практик є 15 підприємств туристичного спрямування. Одним з прикладів проходження практичної підготовки студентами університету напряму підготовки «Туризм» за кордоном є виробнича практика у Туреччині через туристичну компанію «TEZTOUR» (Тез Тур). Наші студенти вже четвертий рік поспіль працюють гідами, трансферменами і мають можливість, окрім отримання гідного заробітку та сертифікату з менеджменту організацій, виданого компанією «Тез Тур», після закінчення практики бути працевлаштованими в регіональних представництвах.

В жовтні 2013 року після завершення п’ятимісячної практики студенти групи Т-411 Ярошенко Роман та Лященко Наталя, а також студентка групи Т-412 Блінова Елеонора були зараховані до штату турагенції зазначеної компанії у місті Дніпро на посаду помічника менеджера.

Практика у Mouzenidis TravelНа даному етапі встановлено зв’язки з туристичним оператором Греції компанією «Mouzenidis Travel» (Музенидис тревел) та досягнуто домовленості щодо можливості проходження навчальної та виробничої практик нашими студентами у готелях

Для отримання інформації про актуальні напрями туризму, його тенденції та перспективи розвитку, ознайомлення з особливостями професійної діяльності у галузі туризму, а також для встановлення ділових контактів із суб’єктами туристичної діяльності кафедрою організовується відвідування спеціалізованої виставки WORKSHOP «Україна і туризм», що проходить двічі на рік. Студенти мають можливість прослухати цікаву інформацію про методи, способи та специфіку роботи в галузі туризму та подивитись презентації закордонних, національних туристичних операторів про особливості формування туристичного продукту, політику ціноутворення та перелік послуг, що надаються туристам.Практика у Туреччині

Викладачами кафедри проводиться виховна робота, що передбачає організацію дозвілля, культурно-масових та спортивних заходів серед студентів. Цікаво відбувається, наприклад, посвята в першокурсники студентів спеціальності «Туризм», яка проходить на туристичній базі. Це дозволяє створити у колективі дружню атмосферу у студентському середовищі та стосунках на рівні викладач-студент.

Посвята першокурсників у туристиСьогодні колектив кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності налаштований оптимістично і в майбутньому буде прагнути посідати лідируючі позиції на освітянській ниві, впроваджуючи нові освітні технології, наукові напрацювання з метою підготовки сучасного конкурентоспроможного фахівця на міжнародному ринку праці, що володіє знаннями та компетенціями в області сталого соціально-економічного розвитку туризму, менеджменту туристичних дестинацій і маркетингу туристичних послуг. У перспективі кафедрою планується виступити засновником друкованого (електронного) наукового фахового видання «Економіко-правові аспекти туристичного бізнесу в Україні», тематичною спрямованістю якого буде дослідження соціально-економічного розвитку та правового механізму регулювання діяльності підприємств туристичної галузі.


Кількість переглядів: 13750

Коментарі закриті.