Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

Історія кафедри соціально-гуманітарних дисциплін починається із моменту заснування Дніпропетровського гуманітарного університету, коли в навчальному закладі було створено кафедру соціальних дисциплін та кафедру мовної підготовки – квітень 2004 року.

У різні роки кафедру соціальних та мовних дисциплін очолювали кандидат філологічних наук Іванський Р.Д., кандидат педагогічних наук Сізов В.В. та кандидат філософських наук Марасюк С.С.

З 2011 року кафедра мовної підготовки і кафедра соціальних дисциплін були об’єднанні в одну кафедру соціальних та мовних дисциплін, а з 2013 року навчальний підрозділ перейменовано в кафедру соціально-гуманітарних дисциплін, структурний підрозділом ВНПЗ “Дніпропетровський гуманітарний університет”.

У теперішній час кафедру очолює Іванський Р.Д. – кандидат філологічних наук, доцент, автор більше 100 наукових праць з філології, юридичної лінгвістики, лінгвокультурології, є учасником більше 40 міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій.

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри нараховує 8 чол., а саме:

 Іванський
 
 

Завідувач кафедри
Іванський Роман Дмитрович
кандидат філологічних, доцент
каб. 216

 Марасюк
 
 

Доцент кафедри
Марасюк Сергій Станіславович
кандидат філософських наук
каб. 216

 Хмель-Дунай
 
 

Доцент кафедри
Хмель-Дунай Галина Миколаївна
кандидат біологічних наук, доцент
каб. 216

 
 
 

Доцент кафедри
Аврахова Лаура Вікторівна
кандидат філософських наук
каб. 216

 
 
 

Доцент кафедри
Неженець Елеонора Володимирівна
кандидат філологічних наук, доцент
каб. 216

 Заяць
 
 

Старший викладач кафедри
Заяць Леонід Григорович
каб. 09

 Дубов
 
 

Старший викладач кафедри
Дубов Сергій Миколайович
каб. 112

 
 
 

Викладач кафедри
Ларіонова Тетяна Володимирівна
каб. 216

Головною особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі кафедри працюють зі студентами всіх напрямів, спеціальностей та форм навчання, допомагають студентам виробити навички та уміння при вивченні:
– мовних дисциплін (англійська мова, німецька мова, французька мова, українська мова);
– дисциплін, що формують філософсько-наукові основи світогляду (філософія, соціологія, культурологія, релігієзнавство, етика та естетика, мова та термінологія наукових досліджень);
– дисциплін психологічної підготовки (психологія, конфліктологія);
– етносуспільних процесів, соціоісторичної динаміки, довкілля (соціологія, політологія, екологія);
– дисципліни фізичне виховання, педагогічний процес якої спрямовано на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєвоважливим руховим навичкам, вмінням і зв’язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності;
– дисципліни безпека життєдіяльності, котра подає характеристику існування людини в конкретному місці її знаходження, що відбиває збалансованість між діями й причинами, які загрожують життю людини або її здоров’ю й причин, що перешкоджають їх наслідкам.

Загалом кафедра соціально-гуманітарних дисциплін забезпечує в університеті викладання 42 навчальних дисциплін:
– Безпека життєдіяльності;
– Валеологія;
– Вдосконалення мовної підготовки;
– Вища освіта і Болонський процес;
– Ділова іноземна мова;
– Друга ділова іноземна мова;
– Друга іноземна мова;
– Етика бізнесу;
– Етика та естетика;
– Іноземна мова;
– Іноземна мова за професійним спрямуванням;
– Інформаційне забезпечення юридичної діяльності;
– Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії;
– Інформаційні системи та технології;
– Історія України;
– Історія української культури;
– Культура мови;
– Латинська мова;
– Логіка;
– Методика викладання у вищій школі;
– Мова і термінологія наукових досліджень;
– Ораторське мистецтво;
– Основи демократії;
– Основи інформатики та обчислювальної техніки;
– Основи інформатики та ОТ;
– Основи культури мовлення;
– Основи охорони праці;
– Основи педагогіки та психології;
– Охорона праці в галузі;
– Охорона праці в галузі та цивільний захист;
– Педагогіка;
– Педагогіка та психологія вищої школи;
– Політологія;
– Релігієзнавство;
– Соціальні та політичні конфлікти;
– Соціологія;
– Теорія та методика соціально-педагогічної діяльності;
– Українська мова (за професійним спрямуванням);
– Фізична культура;
– Фізичне виховання;
– Філософія;
– Цивільний захист.

Викладачі кафедри мають не тільки значний досвід педагогічної й наукової діяльності, але й багатий досвід практичної роботи в інших сферах суспільства, зокрема в органах державної влади і місцевого самоврядування, громадських організаціях.

Основним завданням кафедра вбачає надання студентам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу гуманітарних знань, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студента при активному освоєнні національно-культурних традицій, новітніх процесів і тенденцій світового масштабу.

Колектив кафедри створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з адекватною громадсько-патріотичною життєвою позицією; спонукає бути готовим до вільного гуманістично-орієнтованого вибору, самостійності, компетентності й відповідальності в громадсько-суспільній, професійній, культурній сферах життя.

У своїй діяльності науково-педагогічні працівники кафедри керуються законом “Про вищу освіту”, документами Міністерства освіти і науки України, Статутом ВНПЗ “Дніпропетровський гуманітарний університет”, наказами і розпорядженнями ректора університету.

Кафедра вбачає своє призначення в підготовці висококваліфікованих фахівців, що є конкурентноздатними на ринку праці. Особлива увага приділяється формуванню національної свідомості, міцної громадянської та активної життєвої позиції, високої загальної і, зокрема, правової культури, художньо-естетичного смаку, навичок ефективної взаємодії в професійному та суспільному середовищі.

Головною метою кафедри в ході навчального процесу є викладання закріплених за її викладачами дисциплін відповідно до вимог Державних освітніх стандартів вищої професійної освіти.

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням форм і методів навчання студентів, регулярно проводяться науково-теоретичний і методичний семінари, обміни досвідом роботи. Викладачі з вченим ступенем залучаються до проведення відкритих занять, керівництва науково-дослідною роботою молодих викладачів та студентів. Усі викладачі займаються розробкою і впровадженням сучасних технологій навчання, вдосконаленням змісту освіти.

У системі організаційно-методичної роботи велика увага приділяється впровадженню засад Болонського процесу. Навчальний процес організовано за кредитно-модульною системою, впроваджено рейтингову систему оцінювання знань студентів. Викладачами кафедри проводиться велика робота з організації самостійної роботи студентів, впровадження нових форм контролю навчання з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки України. З низки дисциплін процедура модульного контролю проводиться шляхом комп’ютерного тестування.

Велика увага приділяється розробці і виданню навчальних і навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, розробці і оновленню планів семінарських і практичних занять відповідно до сучасних вимог науки та освітніх стандартів.

Викладачі кафедри ведуть активну науково-дослідну роботу за різними напрямами. Наукові дослідження виконуються в рамках гуманітарних дисциплін: філософії, соціології, філології, педагогіки та природничо-наукових: біології.

Науково-педагогічний колектив кафедри бере участь в роботі міжнародних, міжвузівських і вузівських наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Щорічно кафедра організовує та проводить науково-практичних конференції та круглі столи  “Мова і право”, “Україна та Європа: тенденції та перспективи” та ін.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, результати якої відображаються через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня.

Основні напрямки наукових досліджень:
– етнонаціональної проблематики, у т.ч. проблем поліетнічності українського суспільства, ментальності, українського національного характеру, впливу етнонаціональних чинників на державотворчі процеси в Україні;
– духовних аспектів православ’я;
– постмодернізму в контексті філософського аналізу проблем сучасності;
– лігвокультурології, мови і права;
– концептуальні чинники державної мовної політики в Україні;
– методики викладання у вищій школі тощо.

Виховна та профорієнтаційна робота викладачів кафедри має на меті всебічний духовний, фізичний та інтелектуальний розвиток студентів, пропагування здорового способу життя, розвиток співпраці з навчальними закладами міста та області, вдосконалення іміджу університету. Викладачі працюють над розширенням кругозору студентів, створюють можливості для ознайомлення їх з історією і культурою рідного краю. Кафедра надає велику увагу підвищенню рівня естетичної культури, прищеплює навички етикету.

Кафедра організовує роботу  спортивних секційних занять для студентів (настільний теніс, атлетична гімнастика, волейбол).

Викладачі кафедри організовують цікаве позааудиторне спілкування зі студентами, екскурсії до музеїв, відвідування театрів, залучаються до проведення профорієнтаційних заходів.

Основними завданнями діяльності кафедри є:
– планомірне впровадження в технологію навчального процесу модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог, удосконалення якості підготовки студентів соціально-гуманітарних дисциплін в професійному аспекті;
– використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій;
– забезпечення тісного зв’язку навчально-виховного процесу з практикою шляхом залучення студентів на заняттях з дисциплін кафедри, включення до планів практичних занять проблемних завдань;
– створення навчально-методичної бази для самостійної роботи з дисциплін, які викладаються для студентів;
– розробка тестових завдань з дисциплін для студентів;
– проведення методичної, науково-дослідної роботи за індивідуальними планами викладачів.


Кількість переглядів: 11601

Коментарі закриті.