Юридичний факультет

 

Емблема ЮФЮридичний факультет Дніпровського гуманітарного університету, на якому почала здійснюватися підготовка юристів за напрямом «Право» та спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «спеціаліст», був заснований 10 вересня 2003 р.

Його першим деканом став кандидат юридичних наук, юрист-практик Мороз Олександр Олександрович.
Незважаючи на нетривалість перебування на цій посаді (2004 – 2006 рр.), саме він зробив великий внесок у становлення і розвиток факультету.
Дієвим помічником Олександра Олександровича була його заступник кандидат психологічних наук, доцент Пашко Антонина Олександрівна – талановитий педагог та організатор, засновник культурно-масової роботи на факультеті.

На сьогоднішній день посаду декана юридичного факультету Дніпровського гуманітарного університету займає доктор юридичних наук, професор Макушев Петро Васильович – педагог з більш ніж 20-ти річним досвідом, науковець, автор майже 80-ти наукових та науково-методичних праць.Макушев

У 2017 році Петро Васильович успішно захистив докторську дисертацію за темою «Державна виконавча служба України: адміністративно-правове дослідження».

На факультеті, набуваючи професійну юридичну освіту, навчаються студенти денної та заочної форм.

Освітню, виховну, методичну і науково-дослідну діяльність на факультеті провадять досвідчені науковці, педагоги. На юридичному факультеті працюють 7 докторів наук, професорів, 12 кандидатів наук, доцентів, 4 Заслужених юристів України. Понад 80% науково-педагогічних працівників факультету мають наукові ступені та вчені звання. Постійно і послідовно проводиться діяльність з удосконалення освітньої роботи, регулярно видаються підручники, навчальні посібники, методичні розробки, науково-практичні коментарі та курси лекцій. Ведеться науково-дослідна робота з фундаментальних та прикладних проблем правоохоронної діяльності та правознавства.

Значну увагу вчені університету приділяють розробці проблем законотворчої діяльності, удосконаленню законодавчої бази правоохоронних органів, а також впровадженню наукових досліджень в практику. Вчені приймають участь у розробках законопроектів Верховної Ради України, нормативних актів Президента і Кабінету Міністрів України, у парламентських слуханнях з питань правоохоронної діяльності.

Результати наукових досліджень публікуються у заснованому Дніпровським гуманітарним університетом фаховому науковому виданні з юридичних наук «Право та суспільство», а також у монографіях, підручниках, навчальних посібниках і збірниках доповідей на наукових конференціях. Як в цілому в університеті, так і на юридичному факультеті, щорічно відбуваються міжнародні, всеукраїнські та регіональні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи та інші науково-організаційні заходи.

Значна увага приділяється підготовці та атестації науково-педагогічних працівників. В 2014 році на юридичному факультеті запроваджено підготовку фахівців освітнього ступеня “магістр”. За програмою підготовки магістра отримали дипломи вже більше 150 випускників. При цьому вже на 2018 рік заплановано відкриття спеціалізованої вченої ради з правом прийняття на розгляд і проведення захистів дисертацій з трьох юридичних спеціальностей на присвоєння наукового ступеню кандидата юридичних наук.

З урахуванням спеціалізації в галузі підготовки юридичних кадрів в рамках міжнародного співробітництва, встановлені двосторонні зв’язки з 13 профільними закладами освіти, науковими установами і зарубіжними організаціями 7 країн світу: Угорщини, Латвії, Молдови, Польщі, Білорусі, Сполучних штатів Америки та Чехії. На сьогоднішній день Дніпровським гуманітарним університетом підписані протоколи/угоди про співробітництво з іноземними партнерами, а саме, з Інститутом підготовки юристів Ілінойського університету (США) та провідними закладами вищої освіти Польщі. Студенти юридичного факультету активно працюють в інформаційно-консультативній службі (регіональному відділенні Асоціації міст України) Дніпровської міської ради. Аналогічна служба функціонує і при приймальнях депутатів міської ради. Студенти разом з депутатами допомагають громадянам вирішувати проблеми правового характеру громадян. Крім того, факультет інтенсивно співробітничає з Координаційною радою при Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області. Таке співробітництво здійснюється шляхом участі у правовій пропаганді Головного управління юстиції (виступи студентів за тематикою «Конституція і громадянин» у закладах середньої освіти та на підприємствах).

На юридичному факультеті працює юридична клініка – Центр правової допомоги «Новий початок», створений у 2010 році. Метою діяльності Центру є всебічний розвиток юридичної освіти в Україні, надання практичних знань і формування навичок у майбутніх юристів.

Основними завданнями Центру є:
– надання безоплатної правової допомоги найбільш незахищеним верствам населення;
– проведення заходів з правової освіти населення;
– обмін юридичною інформацією між населенням, засобами масової інформації і юридичною клінікою, що дозволяє оперативно реагувати на практичні потреби громадян. Приймати участь у його роботі студенти починають з першого-другого курсу в якості спостерігачів. На третьому курсі з ними проводяться тренінги, рольові ігри, в яких особлива увага приділяється відпрацюванню навичок спілкування з клієнтами, вмінням зрозуміти сутність питання, визначити оптимальні методи пошуку відповіді на правові проблеми. На четвертому та подальших курсах студенти, які набули певної майстерності у роботі з клієнтами стають консультантами студентів молодших курсів.

Студенти юридичного факультету денної форми навчання проходять практику у Головному управлінні юстиції, Головному управлінні УМВС, Окружному та Апеляційному адміністративних судах, районних судах міста і Дніпропетровської області, районних і міжрайонних прокуратурах, адвокатських об’єднаннях і нотаріальних органах, Укрбюро Інтерполу УМВС Дніпропетровської області, а також на посадах юрисконсультів на підприємствах, в установах та організаціях.

Випускники юридичного факультету Дніпровського гуманітарного університету – це конкурентоздатні юристи і менеджери, які застосовують власні знання у правоохоронній, правозахисній, виробничій, державній, профспілковій, науково-дослідній, спортивній, громадській, релігійній, банківській, судовій та інших галузях.

Юридичний факультет є структурним підрозділом університету, до складу якого входять три кафедри: загально-правових, кримінально-правових та цивільно-правових дисциплін, що охоплюють всі галузі права.

 Макушев
 
 

Декан юридичного факультету
Макушев Петро Васильович
доктор юридичних наук, професор
каб. 106

 Алфьорова
 
 

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи
Алфьорова Тетяна Миколаївна
кандидат юридичних наук, доцент
каб. 103

 Гончаренко
 
 

Методист юридичного факультету
Гончаренко Надія Костянтинівна
каб. 103

Контактна інформація:
Тел.: (056) 767-35-18
Email: mpv12@i.ua


Кількість переглядів: 12417

Коментарі закриті.